Privacy Policy

Privacyverklaring Klanten en Leveranciers Jachtverhuur Hollandse Plassen

versie 1 ~ 24-6-2020

Jachtverhuur Hollandse Plassen respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “de Beheerder”): Jachtverhuur Hollandse Plassen, Veerpolder 53, 2361 KZ te  Warmond, KVK: 60061359.

Artikel 2 – de verwerking van de persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Jachtverhuur Hollandse Plassen. Als we een opdracht voor u (gaan) uitvoeren, gebruiken/ontvangen we uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u een boeking maakt op onze website, om te overleggen, afspraken te maken en te factureren.

 • Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoon
  • Emailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Leeftijd i.v.m controle toegestane leeftijd.

Artikel 3 – doel van de verwerking

 • We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
  • Onderhouden klantrelaties.
  • Registreren van boekingen voor Jachtverhuur

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register welke toegankelijk zijn door administratiemedewerkers.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jachtverhuurhollandseplassen.nl
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@jachtverhuurhollandseplassen.nl
 • Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerde verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerde is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

 • Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Jachtverhuur Hollandse Plassen, info@jachtverhuurhollandseplassen.nl , 071-5294962.